AUDYTY RYZYKA

Każda działalność gospodarcza związana jest, w różnym stopniu, z ryzykiem wystąpienia szkód w mieniu, a także może stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Przeprowadzenie audytu ryzyka pozwala skutecznie przeanalizować słabe ogniwa w zastosowanych zabezpieczeniach i środkach prewencyjnych.

Czy wiesz, że...

…tylko w 2014 roku w Polsce doszło do powstania 121 dużych (powierzchnia >300m2) i bardzo dużych (pow. >1000m2) pożarów obiektów produkcyjnych i magazynowych.

Spośród wszystkich pożarów obiektów produkcyjnych i magazynowych w roku 2014, najczęstszymi przyczynami ich powstania były:

16,1% – podpalenia umyślne
14,7% – wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności urządzeń ogrzewczych
13,5% – nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym i prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych
8,7% – wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe
4,3% – wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych
3,9% – wady procesów technologicznych i nieprzestrzeganie ich reżimów
11,4% – pozostałe przyczyny
23,5% – przyczyny nieustalone

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 05.08.2015]

Czy wiesz, że...

… powódź z 2010 dotknęła 14 województw na terenie naszego kraju. Wielka woda dotarła do ponad 1400 przedsiębiorstw, zagrażając ich dalszej działalności. Wśród nich znalazły się największe zakłady produkcyjne w kraju, a także istotne elementy infrastruktury: ponad 200 zakładów górniczych, huta, cementownia, gazociągi, budowa autostrady. Co więcej, wiele firm nie mogło kontynuować swojej działalności, nawet jeśli nie zostały bezpośrednio dotknięte tragedią – ze względu na zniszczenie dróg dojazdowych zaburzony został łańcuch dostaw, a ogromne szkody na polach uprawnych zachwiały krajowym rynkiem nawozów.

POZNAJ RYZYKO W TWOJEJ FIRMIE

Aby Państwa firma nie stała się częścią powyższych statystyk, kluczowym jest szczegółowe rozpoznanie jak największej ilości niebezpieczeństw. Inżynierowie z firmy HLC, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy zdobytej w wieloletniej praktyce, świadczą rzetelne usługi doradcze i służą pomocą w zakresie zarządzania ryzykiem w Państwa przedsiębiorstwie. Aby wybrać optymalny zakres analizy Państwa działalności, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Rodzaj AudytuZakresZalecane dla…
Ogień i inne zdarzenia losoweOcena zagrożeń pożarowych i wybuchowych, powodziowych, kradzieżowych i innych zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, zagrożenie ze strony sąsiednich firm i wiele innych); analiza zastosowanych zabezpieczeń pod kątem zdiagnozowanych ryzyk.……wszystkich zakładów przemysłowych i usługowych każdego rodzaju, chcących skutecznie zabezpieczyć swoje mienie przed najbardziej powszechnymi zagrożeniami.
Awarie maszyn i urządzeńOcena zagrożenia uszkodzenia maszyn i urządzeń, związanego ich z nieprawidłową eksploatacją, konserwacją oraz warunkami pracy.…zakładów wyposażonych w urządzenia o dużej wartości, pracujących pod wysokim ciśnieniem i/lub temperaturą, posiadające liczne elementy ruchome, wirujące itp. oraz dla zakładów wyposażonych w nietypowe, dedykowane linie produkcyjne.
Rysyko przestoju w działalnościAnaliza ryzyka przestoju w działalności powstałego na skutek szkody w mieniu (pożar, powódź, awaria maszyny itd.), określenie czasu przestoju i potencjalnych strat finansowych.…zakładów, których przestój bezpośrednio wiąże się z poważnymi stratami finansowymi, zerwaniem kontraktów z kontrahentami i/lub utratą klientów.
Odpowiedzialność cywilna ogólnaOkreślenie wpływu prowadzonej działalności na podmioty i osoby trzecie, ocena ryzyka uszkodzenia otaczającego mienia, własności należącej do kontrahentów i mienia wynajmowanego.…firm sąsiadujących z ośrodkami mieszkalnymi, będących w ścisłym sąsiedztwie z innymi zakładami produkcyjnymi, których działalność może wpływać na własność podmiotów trzecich poprzez, np. emisję szkodliwych substancji lub fizyczne uszkodzenie obiektów budowlanych.
Odpowiedzialność cywilna pracodawcyKontrola zakładu pod kątem ryzyka wyrządzenia szkód pracownikom.…zakładów, w których występują szczególnie niebezpieczne warunki pracy, np. wykorzystanie urządzeń z nieosłoniętymi częściami ruchomymi, konieczność pracy z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, praca na wysokości.
Szkody środowiskoweBadanie wpływu prowadzonej działalności, stosowanych materiałów i wytwarzanych odpadów na środowisko naturalne. Ocena potencjalnych strat środowiskowych w przypadku wystąpienia szkody.… firm składujących substancje toksyczne i o toksycznych produktach spalania; zakwalifikowanych do kategorii ZZR lub ZDR; znajdujących się w pobliżu terenów chronionych.
Bezpieczeństwo produktuOcena sprawności działania jednostek kontrolujących produkt w przedsiębiorstwie, kontrola procesu wycofania niebezpiecznego produktu z rynku.… wszystkich przedsiębiorstw, których produkty mogą stanowić zagrożenie dla odbiorcy końcowego, co w szczególności dotyczy branży spożywczej, zabawkarskiej i pirotechnicznej.
Bezpieczeństwo flot pojazdówOcena ryzyka występowania szkód w posiadanej flocie pojazdów.…firm przewozowych, transportowych oraz wszystkich przedsiębiorstw posiadających dużą flotę pojazdów lub pojazdy o wysokiej wartości.

UWAGA! Wszystkie audyty zakończone są raportem zawierającym listę rekomendacji prewencyjnych, pozwalających ograniczyć ryzyko w Państwa firmie!

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące audytów ryzyka.

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48